Raport bieżący nr 20/2016

Raport bieżący nr 20/2016

Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Temat:Korekta informacji przekazanej Spółce na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, iż w dniu 28 kwietnia 2016 roku otrzymała od Pana Jerzego Mazgaja, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki korektę informacji przekazanej Spółce w dniu 22 lutego 2016 roku na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.  Przedmiotem korekty, o której mowa powyżej jest uzupełnienie informacji o transakcjach w podziale na poszczególne dni sesyjne z podaniem średniej ceny i łącznego wolumenu z danego dnia. Poniżej Spółka przekazuje treść skorygowanej informacji opublikowanej poprzednio w raporcie bieżącym nr 6/2016.  

Informacja o której mowa w art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi
1. Imię i nazwisko osoby obowiązanej do przekazania informacji

Jerzy Mazgaj

2. Wskazanie przyczyny przekazania informacji z określeniem więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem

Transakcje nabycia akcji spółki Vistula Group S.A. w Krakowie przez Jerzego Mazgaja pełniącego funkcję  Przewodniczącego Rady Nadzorczej Vistula Group S.A.

3. Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja

Akcje spółki Vistula Group S.A.

4. Opis transakcji:

Data transakcji; Kupno/sprzedaż; Wolumen; Cena (zł)
17.02.2016; Kupno; 5.277; 2,59
18.02.2016; Kupno; 4.723; 2,66

5. Miejsce zawarcia transakcji

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”)

6. Tryb zawarcia transakcji

Transakcja  sesyjna  na GPW


7. Data i miejsce sporządzenia informacji

Kraków,  22 luty  2016 roku

 

Erwin Bakalarz

Członek Zarządu