Raport bieżący Nr 18/2022

Podstawa prawna:Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Temat: Podjęcie przez Zarząd VRG S.A. uchwały w sprawie przyjęcia polityki dywidendowej

Zarząd VRG SA z siedzibą w Krakowie informuje o podjęciu w dniu 18 maja 2022 r. uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki dywidendowej VRG S.A. z siedzibą w Krakowie” o następującej treści:

Polityka dywidendowa VRG S.A. z siedzibą w Krakowie

Jednym z głównych celów Zarządu VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) jest dzielenie się zyskiem z akcjonariuszami poprzez wypłatę dywidendy. Zarząd Spółki zamierza rekomendować akcjonariuszom wypłatę dywidendy zgodnie z niniejszą polityką dywidendową.

Zarząd Spółki zamierza corocznie rekomendować walnemu zgromadzeniu Spółki wypłatę dywidendy w przedziale między 20% a 70% wartości skonsolidowanego zysku netto wynikającego z zaudytowanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki, przy założeniu, że wskaźnik dług netto/EBITDA na koniec roku obrotowego wyniesie mniej niż 2,5.

Każdorazowo przed przedstawieniem rekomendacji walnemu zgromadzeniu Spółki, Zarząd Spółki będzie brał pod uwagę następujące czynniki:

1. sytuację finansową Spółki i jej grupy kapitałowej,

2. potrzeby inwestycyjne,

3. sytuację płynnościową,

4. perspektywy rozwoju grupy kapitałowej Spółki w danej sytuacji rynkowej i makroekonomicznej,

5. plany akwizycyjne,

6. kowenanty bankowe.