Raport bieżący Nr 18/2021

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na  Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu VRG S.A. w dniu  17 marca 2021 roku

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 17 marca 2021 roku („Zgromadzenie”), z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

Wykaz akcjonariuszy stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Na Zgromadzeniu reprezentowani byli akcjonariusze posiadający prawo do 194.106.764  głosów, co stanowiło 82,79%  ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Pliki do pobrania