Raport bieżący nr 18/2018

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Temat: Zawiadomienie w sprawie znacznego pakietu akcji.

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 17 kwietnia 2018 r. otrzymała od Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działającego w imieniu zarządzanego funduszu inwestycyjnego – QUERCUS Multistrategy FIZ (dalej: „Fundusz”) zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „Ustawa”) o zmniejszeniu przez Fundusz samodzielnie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Vistula Group S.A. i zejściu poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 

Zmiana dotychczas posiadanego udziału nastąpiła w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, o którym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 16/2018 w dniu 11 kwietnia 2018 r.

 

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 2 Ustawy przed zmianą udziału Fundusz posiadał 8.980.343 akcje Spółki, co stanowiło 5,01% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 8.980.343 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 5,01% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

 

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 3 Ustawy na dzień 11 kwietnia 2018 r. Fundusz posiadał 8.980.343 akcje Spółki, co stanowiło 4,96% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 8.980.343 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,96% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

 

Nie występują podmioty zależne od Funduszu posiadające akcje Spółki, jak również nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c.

 

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy liczba głosów, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia byłby uprawniony lub zobowiązany Fundusz, jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne wynosi 0.

 

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 8 Ustawy liczba głosów, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy wynosi 0.

 

 

Powyższe zawiadomienie dotyczy stanu posiadania samodzielnie przez QUERCUS Multistrategy FIZ. Jednocześnie Spółka w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 40/2017 z dnia 28 lipca 2017 r. informuje, że zgodnie z otrzymanym w dniu 28 lipca 2017 r. od Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działającego w imieniu zarządzanych funduszy inwestycyjnych – QUERCUS Parasolowy SFIO, QUERCUS Multistrategy FIZ oraz QUERCUS Absolute Return FIZ (dalej: „Fundusze”) zawiadomieniem na podstawie art. 69 Ustawy, Fundusze oraz samodzielnie QUERCUS Multistrategy FIZ przekroczyły próg 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 

W związku z powyższym Spółka uznaje, iż na dzień sporządzenia niniejszego raportu Fundusze posiadają akcje Spółki w ilości przekraczającej próg 5% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów w Spółce.