Raport bieżący Nr 17/2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat: Cofnięcie rezygnacji osoby zarządzającej oraz zgoda Spółki na cofnięcie rezygnacji i dalsze pełnienie funkcji do końca bieżącej kadencji Zarządu

Zarząd VRG SA z siedzibą w Krakowie („Spółka”), w związku z raportem bieżącym z dnia 30 grudnia 2019 r. nr 52/2019, w którym Spółka informowała o złożeniu w dniu 30 grudnia 2019 r. rezygnacji przez Pana Mateusza Żmijewskiego, Wiceprezesa Zarządu ze skutkiem na dzień 31 marca 2020 r., niniejszym zawiadamia, że w dniu 30 marca 2020 r. wpłynęło do Spółki oświadczenie Pana Mateusza Żmijewskiego o cofnięciu złożonej rezygnacji. Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki w uchwale z dnia 30 marca 2020 r. wyraziła zgodę na cofnięcie rezygnacji Pana Mateusza Żmijewskiego oraz dalsze pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki do końca bieżącej kadencji Zarządu Spółki.