Raport bieżący nr 17/2015

Raport bieżący nr  17/2015

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Temat: Zawarcie znaczących umów


1.    Vistula Group SA z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 31 marca 2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie W.KRUK S.A. z siedzibą w Krakowie, jednostki zależnej od Spółki (dalej: „W.KRUK"), podjęło uchwałę nr 3 o podwyższeniu kapitału zakładowego W.KRUK z kwoty 100.000,00 zł do kwoty 200.000.000,00 zł, podzielonego na 20.000.000 akcji o wartości nominalnej po 10,00 zł każda tj. o kwotę 199.900.000,00 zł,  poprzez emisję 19.990.000 akcji imiennych zwykłych serii B o wartości nominalnej 10,00 zł każda w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH, przeprowadzonej w drodze oferty skierowanej wyłącznie do Spółki. Ustalona cena emisyjna wynosi 13,78 zł za każdą akcję serii B („Uchwała”). Zgodnie z Uchwałą akcje serii B zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny (aport), w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa funkcjonującej obecnie w ramach przedsiębiorstwa Spółki jako Jednostka Organizacyjna W.KRUK, obejmująca organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych oraz zobowiązań, przeznaczona do realizacji określonych zadań gospodarczych w zakresie działalności jubilerskiej o wartości 275.535.000,00 złotych, zgodnie z opisem i wyceną wynikającymi ze sprawozdania Zarządu W.KRUK z dnia 20 października 2014 r. zm. aneksem nr 1 z dnia 8 grudnia 2014 r. i opinią biegłego sądowego z dnia 29 grudnia 2014 r., dołączoną do akt rejestrowych W.KRUK na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 19 stycznia 2015 r., sygnatura akt KR XI Ns-Rej. KRS 24688/14/693, („ZORG”).

2.    W związku z realizacją Uchwały w dniu 31 marca 2015 r. Spółka oraz W.KRUK zawarły umowę o objęciu akcji serii B w trybie subskrypcji prywatnej („Umowa”), na podstawie której Spółka objęła wszystkie akcje serii B, po cenie emisyjnej wskazanej w pkt. 1 powyżej. Spółka zobowiązała się w Umowie do pokrycia objętych akcji wkładem niepieniężnym w postaci ZORG.

3.    W związku z realizacją Umowy w dniu 31 marca 2015 r. Spółka i W.KRUK zawarły umowę przeniesienia ZORG, na podstawie której Spółka przeniosła na rzecz W.KRUK własność wkładu niepieniężnego w postaci ZORG o wartości 275.535.000,00 zł. Zbycie ZORG zostało dokonane na podstawie Uchwały nr 15/06/2014 z dnia 18 czerwca 2014 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które wyraziło zgodę na zbycie ZORG do W.KRUK, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 15/2014 z dnia 18 czerwca 2014 r.

4.    Jednocześnie Spółka informuję, że w wyniku przejęcia ZORG przez W.KRUK nastąpiła zmiana kredytobiorcy w  umowie o kredyt B do kwoty 71.400.000,00 zł zawartej w dniu 9 marca 2015 roku pomiędzy Spółką oraz bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 8/2015 z dnia 10 marca 2015 r.  W miejsce Spółki w prawa i obowiązki kredytobiorcy wstąpiła W.KRUK. Spółka jest odpowiedzialna za spłatę kredytu B jako poręczyciel. W związku z tym nastąpiła również zmiana zabezpieczeń kredytu B.

5.    Kryterium uznania wyżej opisanych umów tj. Umowy oraz umowy przeniesienia ZORG za umowy znaczące, jest ich wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych Spółki.