Raport bieżący Nr 16/2020

Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie

Temat: Zawiadomienie w sprawie znacznego pakietu akcji

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że otrzymała od IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”), informację z dnia 25 marca 2020 r. przesłaną na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (,,Ustawa”), że w wyniku, nabycia przez fundusz IPOPEMA 21 FIZ Aktywów Niepublicznych zarządzany przez Towarzystwo („Fundusz”), akcji Spółki w transakcji przeprowadzonej na rynku regulowanym w dniu 17 marca 2020 r., rozliczonej  w dniu 19 marca 2020 r., udział funduszy zarządzanych przez Towarzystwo w ogólnej liczbie głosów w Spółce wzrósł powyżej progu 15% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Przed wyżej wymienionym zdarzeniem, wszystkie fundusze zarządzane przez Towarzystwo posiadały łącznie 34.899.415 akcji Spółki, co stanowiło 14,89% kapitału zakładowego Spółki i dawało 34.899.415 głosów, co stanowiło 14,89% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Po wyżej wymienionym zdarzeniu, wszystkie fundusze zarządzane przez Towarzystwo posiadają łącznie 35.918.372 akcji Spółki, co stanowi 15,32% kapitału zakładowego Spółki i daje 35.918.372 głosów oraz stanowi 15,32% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie Towarzystwo poinformowało, iż fundusze zarządzane przez Towarzystwo nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art.69 b ust. 1 Ustawy.