Raport bieżący nr 16/2019

Podstawa prawna: Art. 19 ust 3 MAR - informacje o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Temat: Informacja o transakcjach na papierach wartościowych Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), informuje, że w dniu 18 kwietnia 2019 roku otrzymała od osób pełniących obowiązki zarządcze, tj. Grzegorza Pilcha, Prezesa Zarządu, Mateusza Żmijewskiego, Wiceprezesa Zarządu oraz Erwina Bakalarza, Członka Zarządu powiadomienia o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”).
Powiadomienia, o  których mowa powyżej stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Pliki do pobrania