Raport bieżący Nr 15/2020

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Temat: Informacja na temat wpływu skutków koronawirusa na działalność Grupy Kapitałowej Emitenta.

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: "Emitent") w związku opublikowanym zaleceniem Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych ESMA z dnia 12 marca 2020 roku, informuje o możliwym wpływie epidemii koronawirusa na działalność Grupy Kapitałowej Emitenta.

Zgodnie z aktualną na dzień 16 marca 2020 roku oceną Emitent przewiduje, iż skutki związane z epidemią koronawirusa będą miały istotny negatywny wpływ na przyszłe wyniki finansowe Emitenta. W szczególności Emitent wskazuje, iż wprowadzone przez Ministra Zdrowia ograniczenia w działaniu obiektów handlowych, w których znajdują się salony marek Vistula, W.KRUK, Bytom, Wólczanka i Deni Cler, stwarzają bardzo wysokie ryzyko negatywnego wpływu na wynik finansowy Grupy Kapitałowej Emitenta w okresie pierwszego kwartału oraz w zależności od czasu trwania ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa, również na dalszy okres. W ocenie Emitenta zamknięcie centrów handlowych związane z epidemią koronawirusa obniży skonsolidowane przychody pierwszego kwartału  2020, które powinny wynieść około 190 mln zł tj.  o 11 % mniej w stosunku do roku poprzedniego.

W zaistniałej sytuacji Grupa Kapitałowa Emitenta, koncentruje swoje działania na intensyfikacji sprzedaży w sklepach internetowych wyżej wymienionych marek. Przychody ze sprzedaży w kanale e-commerce w okresie I kwartału 2019 roku wyniosły 15,5%, natomiast Emitent szacuje, że w okresie I kwartału 2020 roku wyniosą około 24% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta ogółem.

Ryzyko związane z możliwym  negatywnym wpływem epidemii koronawirusa na stan bieżącego zatowarowania salonów stacjonarnych oraz dostępność oferty w sklepach internetowych Emitent ocenia jako niskie. Stan zapasów Grupy Kapitałowej Emitenta w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Bytom, Wólczanka i Deni Cler) oraz w segmencie jubilerskim (marka W.KRUK) w ocenie Emitenta pozwala na zapewnienie pełnej dostępności oferty towarowej w sklepach internetowych oraz w salonach stacjonarnych (po zniesieniu ograniczeń w funkcjonowaniu galerii handlowych) w perspektywie do końca bieżącego półrocza. Na dzień publikacji niniejszego raportu Emitent nie zidentyfikował  istotnych ryzyk w zakresie naruszenia łańcucha dostaw segmentu odzieżowego i jubilerskiego na rynku krajowym i rynkach zagranicznych. Emitent prowadzi działania w zakresie optymalizacji wolumenu zamówień na drugą połowę bieżącego roku oraz w zakresie minimalizacji kosztów prowadzonej działalności, w szczególności podjął działania związane z renegocjacją czynszów najmu powierzchni handlowych.

Powyższa ocena Emitenta wynika z najlepszej wiedzą Emitenta na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego. Na dzień dzisiejszy dokładne oszacowanie wpływu ograniczenia sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta na skutek czasowego zamknięcia salonów stacjonarnych zlokalizowanych w galeriach handlowych jest niemożliwe w perspektywie długoterminowej. Wpływ rozprzestrzeniania się koronowirusa w warunkach epidemii na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta uzależniony jest od szeregu czynników, które pozostają poza bezpośrednim wpływem i kontrolą Emitenta.

Zarząd Emitenta będzie na bieżąco analizował sytuację Emitenta i jego Grupy Kapitałowej w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i możliwym wpływem na bieżącą działalność operacyjną oraz wyniki Grupy Kapitałowej Emitenta. Nowe okoliczności i zdarzenia, które w ocenie Zarządu Emitenta będą miały szczególnie istotny wpływ na generowane wyniki finansowe i bieżącą sytuację operacyjną Emitenta, będą przekazywane do publicznej wiadomości w raportach bieżących w trybie przewidzianym przez obowiązujące przepisy dotyczące realizacji obowiązków informacyjnych spółek publicznych.