Raport bieżący nr 15/2015

Raport bieżący nr 15/2015

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Temat: Przeprowadzenie wcześniejszego wykupu obligacji serii D

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) w nawiązaniu do treści raportu bieżącego Spółki nr 9/2015 z dnia 10 marca 2015 roku,  podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 26 marca 2015 roku Spółka przeprowadziła wcześniejszy wykup 140.000 (stu czterdziestu tysięcy) obligacji serii D o wartości nominalnej 850,00 (osiemset pięćdziesiąt) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 119.000.000,00 (sto dziewiętnaście milionów) złotych. Wcześniejszy wykup obligacji serii D został  przeprowadzony zgodnie z żądaniem wcześniejszego wykupu przedłożonym przez Spółkę  Agentowi ds. Płatności w dniu 12 marca 2015 roku. Kwoty wcześniejszego wykupu (kwoty główne i kwoty odsetek) zostały przekazane na rachunki obligatariuszy.

 

Erwin Bakalarz

Prokurent