Raport bieżący nr 13/2019

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Temat: Podsumowanie informacji o kosztach emisji akcji Emitenta serii O

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”), w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 3/2019 zawierającego informacje podsumowujące emisję 53.260.876 akcji zwykłych na okaziciela serii O, wyemitowanych w ramach oferty publicznej w związku z połączeniem Emitenta ze spółką Bytom S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka Przejmowana”)  i wprowadzonych do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 28 grudnia 2018 r. informuje, iż całkowite koszty emisji akcji serii O obliczone na podstawie otrzymanych i zaakceptowanych przez Emitenta faktur od podmiotów zewnętrznych uczestniczących w przygotowaniu i przeprowadzeniu emisji akcji serii O oraz ich wprowadzeniu do obrotu giełdowego wyniosły 755.827,36 zł netto, w tym:

a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty (w tym opłaty urzędowe, sądowe i notarialne oraz koszty związane z przeprowadzonymi czynnościami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w związku z  rejestracją akcji serii O oraz ich wprowadzeniem  do publicznego obrotu): 580.827,36 zł,

b) wynagrodzenie subemitentów: nie dotyczy,

c) sporządzenie memorandum informacyjnego wraz z kosztami doradztwa: 175.000,00 zł,

d) promocja oferty: nie dotyczy.

Metoda rozliczenia ww. kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym: Poniesione koszty emisji Akcji w łącznej kwocie 755.827,36 zł zostały rozliczone w księgach na zmniejszenie nadwyżki wartości majątku Spółki Przejmowanej i zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym w pozycji  Wartość Firmy.
Średni koszt przeprowadzenia emisji przypadający na jedną akcję serii O wyniósł: 0,014 zł.