Raport bieżący Nr 12/2023

Podstawa prawna: Art. 17  ust. 1 MAR - informacje poufne.

Temat: Przyjęcie przez Zarząd strategii Grupy Kapitałowej na lata 2023-2025

Zarząd VRG S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym przyjął Strategię Grupy Kapitałowej na lata 2023-2025 (dalej: „Strategia”), która została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą oraz zamieszczona na stronie internetowej www.vrg.pl w zakładce „Dla Inwestorów”. Strategia zakłada wzrost wartości Grupy poprzez rozwój skali biznesu, wzrost marży operacyjnej w segmencie odzieżowym i jubilerskim,  a także wzrost zysku netto Grupy.

 

Przyjęta przez Zarząd Strategia zawiera następujące istotne założenia pogrupowane w pięciu kluczowych obszarach:

1) Nowoczesne marki

Dwucyfrowe wzrosty sprzedaży w każdym roku realizacji Strategii dzięki rozwojowi każdej z marek, m.in. przez poszerzenie docelowej grupy klientów i mocniejsze wejście w modę dla kobiet. W rezultacie na koniec 2025 roku przychody Grupy Kapitałowej powinny zbliżyć się do 1,9 mld zł.

2) Omnichannel

Modernizacja i rozwój powierzchni sklepów własnych obu segmentów oraz własnych e-sklepów i sprzedaży na marketplace’ach. Na koniec 2025 roku sieć stacjonarna Grupy Kapitałowej powinna dysponować powierzchnią zbliżoną do 62,7 tys. m2. Dodatkowo, Grupa Kapitałowa powinna posiadać 6 własnych e-sklepów, a marki Grupy będą obecne w szerszej skali na platformach typu  marketplace, co powinno przełożyć się na minimum 14% udział on-line w przychodach Grupy w 2025 roku.

3) Potencjał do wzrostu rentowności

Celem jest poprawa marży brutto w każdym z segmentów m.in. dzięki optymalizacji polityki cenowej i promocyjnej, zmianom w kolekcjach i konsolidacji źródeł dostaw, tak aby na koniec 2025 roku marża brutto na sprzedaży Grupy wyniosła między 56-57%. Zarząd zakłada wzrost kosztów SG&A/m2 wolniejszy od wzrostu sprzedaży i zysku brutto na sprzedaży, co powinno przełożyć się na minimum 12% marżę operacyjną w 2025 roku.

4) Efektywna alokacja kapitału

Rozwój powierzchni Grupy oparty będzie o salony w nowych konceptach oraz modernizację istniejących salonów, co wymagać będzie ok. 43 mln zł średniorocznych wydatków inwestycyjnych w latach 2023-25. Jednocześnie celem Zarządu jest skrócenie cyklu obrotu gotówki do ok. 250-260 dni w 2025 roku, głównie dzięki niższemu o ok. 30 dni cyklowi obrotu zapasów. W rezultacie, Grupa Kapitałowa nie powinna wykazywać zadłużenia netto przy kontynuacji dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami zgodnie z posiadaną polityką dywidendową.

5) Zrównoważony rozwój

Strategia bierze pod uwagę ryzyka i możliwości klimatyczne oraz kwestie społeczne i ładu korporacyjnego. W ramach zmian w obrębie produktów przynajmniej 25% kolekcji ma pochodzić z tkanin bardziej odpowiedzialnych, potwierdzonych certyfikatami. W odniesieniu do kwestii związanych z różnorodnością, celem jest minimum 33% niedoreprezentowanej płci łącznie w zarządzie i radzie nadzorczej. W ramach kwestii środowiskowych, celem jest kontynuacja działań na rzecz minimalizacji wpływu Grupy na środowisko i m.in. wymiana samochodów służbowych na wersje hybrydowe czy szersze wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł.

Priorytetem jest rentowny wzrost organiczny Grupy Kapitałowej w Polsce, w której Zarząd widzi możliwości dalszego rozwoju. Jednocześnie lata 2023-25 będą początkiem drogi do budowy rozpoznawalności marek Grupy Kapitałowej w regionie CEE, która będzie prowadzona z uwzględnieniem strony kosztowej.

Zastrzeżenie prawne: Emitent informuje, że zaprezentowane w niniejszym raporcie bieżącym informacje dotyczące strategicznych kierunków rozwoju Grupy Kapitałowej, w tym cele finansowe, nie stanowią prognozy ani szacunków wyników finansowych. Ilustrują one natomiast planowane działania i kierunki rozwoju w latach 2023-25.