Raport bieżący nr 11/2015

Raport bieżący nr 11/2015

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie - informacje o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Temat: Informacja otrzymana od osoby obowiązanej do przekazania informacji.

Vistula Group S.A. w Krakowie przekazuje informacje otrzymane na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od członka Rady Nadzorczej Vistula Group S.A.:

Informacja przekazywana na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi

1.Imię i nazwisko osoby obowiązanej do przekazania informacji:

Brak zgody na publikację danych osobowych

2.Przyczyna przekazania informacji z określeniem więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem

Transakcja nabycia akcji spółki Vistula Group S.A. zawarta przez osobę blisko związaną z osobą obowiązaną.

3.Firma podmiotu dokonującego transakcji

Podmiot, w którym osoba obowiązana pełni funkcję w Radzie Nadzorczej.

4.Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja

Akcje spółki Vistula Group S.A.

5.Data i miejsce sporządzenia informacji

Kraków, 13 marca 2015 roku.

6.Opis transakcji

Data transakcji;Data rozliczenia transakcji; Kupno/sprzedaż; Wolumen; Cena
09.03.2015; 11.03.2015; Kupno; 200.000; 2,30 PLN

7.Miejsce zawarcia transakcji

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA

8.Tryb zawarcia transakcji

Transakcja pakietowa na GPW

 

Erwin Bakalarz

Prokurent