Raport bieżący Nr 10/2011

Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Vistula Group S.A. z siedzibą Krakowie przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistula Group S.A. w dniu 30 czerwca 2011 roku.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Erwin Bakalarz

Prokurent

Pliki do pobrania