Raport bieżący Nr 9/2023

Podstawa prawna: Art. 17  ust. 1 MAR - informacje poufne.

Temat: Wniosek Zarządu VRG S.A. do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wypłaty dywidendy

Zarząd VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”)  informuje o podjęciu w dniu 30 maja 2023 r. uchwały w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu VRG S.A. w Krakowie do  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wypłaty dywidendy.

Powyższy wniosek zawiera następujące propozycje:

1) propozycję przeznaczenia zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2022 w wysokości 48.358.808,32 zł w całości na zasilenie kapitału zapasowego;

2) propozycję wypłaty dywidendy w kwocie 0,20 zł na jedną akcję, tj. w łącznej kwocie 46.891.168,00 zł z kapitału zapasowego (w części utworzonej z zysków - art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych).

Jednocześnie w przedmiotowym wniosku Zarząd wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o ustalenie, iż uprawnionymi do dywidendy będą akcjonariusze Spółki na dzień 20 września 2023 roku (dzień dywidendy), a wypłata dywidendy nastąpi w dniu 15 grudnia 2023 roku. Dywidendą objętych zostanie 234.455.840 akcji Spółki.

Propozycja podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2022, o której mowa w pkt. 1) powyżej stanowi spełnienie wymagań art. 395 § 2 pkt. 2) w związku z art. 396 Kodeksu Spółek Handlowych.

Propozycja wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki, o której mowa w pkt. 2) powyżej stanowi realizację założeń przyjętej przez Zarząd w dniu 18 maja 2022 roku Polityki Dywidendowej Spółki, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 18/2022.

Jednocześnie Zarząd informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 30 maja 2023 r. podjęła uchwałę, na podstawie której dokonała pozytywnej oceny powyższego wniosku Zarządu.