Raport bieżący Nr 8/2024

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Temat:Zawiadomienie w sprawie znacznych pakietów akcji

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 25 marca 2024 r. otrzymała od IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomienie, iż w dniu 21 marca 2024 r. został zawarty aneks do porozumienia akcjonariuszy Spółki z dnia 26 września 2023 r. W wyniku zawarcia aneksu do porozumienia dołączył nowy podmiot: COLIAN HOLDING sp. z o.o. Obecnie stronami porozumienia są:
Jan Kolański
Colian sp. z o.o.
Colian Developer sp. z o.o.
IPOPEMA 21 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
COLIAN HOLDING sp. z o.o.

Zawiadomienie, o którym mowa powyżej stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Pliki do pobrania