Raport bieżący Nr 7/2024

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat: Powołanie do składu Rady Nadzorczej VRG S.A. członkini Rady Nadzorczej w trybie kooptacji

Zarząd VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 19 marca 2024 r. podjęła uchwałę o uzupełnieniu składu Rady Nadzorczej w trybie kooptacji przewidzianym w paragrafie 22 ust. 3 statutu Spółki. Rada Nadzorcza powołała do składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej wspólnej kadencji Panią Blankę Borkowską.

Zgodnie z treścią oświadczeń złożonych przez Panią Blankę Borkowską:
a) nie występują jakiekolwiek przeszkody prawne uniemożliwiające pełnienie przez nią funkcji członkini Rady Nadzorczej, a w szczególności nie występują przeszkody, o których mowa w art. 18 § 1 i § 2 lub 387 KSH,
b) nie prowadzi ona działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej wobec Spółki osobie prawnej jako członek jej organu,
c) nie jest wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego.

Ponadto Pani Blanka Borkowska złożyła oświadczenie o spełnieniu przez nią kryteriów niezależności wymienionych w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz wynikających z zasady 2.3. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 w zakresie braku rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

Nota biograficzna Pani Blanki Borkowskiej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

Pliki do pobrania