Raport bieżący Nr 7/2020

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Temat: Kandydatura Pana Piotra Nowjalisa na niezależnego członka Rady Nadzorczej VRG S.A. zgłoszona przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. działające w imieniu Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego.

VRG S.A. w Krakowie („Spółka”) zawiadamia, iż w dniu 12 lutego 2020 r. Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. („Nationale-Nederlanden PTE”) działając w imieniu akcjonariusza Spółki Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego z siedzibą w Warszawie („Fundusz”) poinformowało Spółkę, iż na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które zostało zwołane na dzień 20 lutego 2020 r. („Zgromadzenie”), Fundusz zamierza zgłosić kandydaturę Pana Piotra Nowjalisa na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie z informacjami przekazanymi Spółce przez Nationale-Nederlanden PTE Pan Piotr Nowjalis wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki, ponadto oświadczył pisemnie, iż  spełnia wymagania stawiane niezależnym członkom Rady Nadzorczej. W opinii Nationale-Nederlanden PTE doświadczenie zawodowe oraz profesjonalizm Pana Piotra Nowjalisa pozwalają stwierdzić, że jest to kandydat mogący przysporzyć wiele wartości Spółce, dając rękojmię należytego wykonywania obowiązków niezależnego członka Rady Nadzorczej.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami Pan Piotr Nowjalis wyraził zgodę na kandydowanie  i powołanie jego osoby  w skład Rady Nadzorczej Spółki. Pan Piotr Nowjalis posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a w stosunku do jego osoby nie występują przesłanki ustawowe uniemożliwiające powołanie oraz pełnienie przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w Spółce, w szczególności przesłanki określone w  art. 18 i 387 Kodeksu spółek handlowych. Pan Piotr Nowjalis nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej do działalności Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź w innej  konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Piotr Nowjalis nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych i nie istnieją jakiekolwiek inne znane mu przeszkody do kandydowania do Rady Nadzorczej Spółki. Jednocześnie Pan Piotr Nowjalis zobowiązał się niezwłocznie powiadomić Spółkę na piśmie o zmianie wszelkich okoliczności w zakresie oświadczeń, o których mowa powyżej.

Jednocześnie Spółka przekazuje poniżej informacje dotyczące życiorysu zawodowego, posiadanego wykształcenia i kwalifikacji Pana Piotra Nowjalisa, celem umożliwienia akcjonariuszom Spółki zapoznania się z nimi przed Zgromadzeniem.

Pan Piotr Nowjalis jest absolwentem Akademii im. Leona Koźmińskiego (Executive MBA-2014) oraz Uniwersytetu Gdańskiego – Wydziału Ekonomicznego (1997) oraz Wydziału Prawa i Administracji (1998). Posiada kilkunastoletnie doświadczenie na stanowiskach menedżerskich związanych z zarządzaniem finansami w spółkach kapitałowych prywatnych i publicznych. Zakres odpowiedzialności związany był z zarządzaniem strategicznym, transakcjami fuzji i przejęć, kształtowaniem struktury kapitału, pozyskiwaniem finansowania na krajowych i zagranicznych rynkach finansowych, przeprowadzaniem emisji prywatnych i wtórnych na GPW, zarządzaniem ryzykiem finansowym, nadzorem korporacyjnym, relacjami inwestorskimi, budżetowaniem, controlingiem oraz rachunkowością i sprawozdawczością finansową.

W latach 2003 – 2017 pełnił funkcje dyrektora finansowego i członka zarządu odpowiedzialnego za finanse w spółkach publicznych notowanych na GPW:
- w latach 2008 – 2017 w spółce CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach (dyrektor finansowy i wiceprezes zarządu);
- w latach 2003 – 2008 w spółce AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dyrektor finansowy i członek zarządu);
Wcześniej pracował jako dyrektor ds. ekonomicznych w M&S Pomorska Fabryka Okien  Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku (2002 – 2003), dyrektor finansowy – dyrektor wykonawczy w KGHM Polska Miedź S.A. (1999 – 2002), oraz specjalista w LOTOS S.A. (1998 – 1999) i w Polskich Liniach Oceanicznych (1997).
Zasiadał również w radach nadzorczych spółek publicznych: TIM S.A (2010 – 2016), Rotopino.pl S.A (2011 – 2013), Vantage Development S.A. (2011 – 2015), LIBET S.A. (2017), Synektik S.A. (2017 – 2020).
Obecnie Pan Piotr Nowjalis jest członkiem rad nadzorczych spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych  w Warszawie:
- Orbis S.A. – niezależny członek Rady Nadzorczej i Przewodniczący Komitetu Audytu;
- Dino Polska S.A. – niezależny członek Rady Nadzorczej i Przewodniczący Komitetu Audytu;
- Novaturas AB – niezależny członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu i członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń.
Ponadto Piotr Nowjalis pełni funkcję członka Rady Nadzorczej w spółce Spokey Sp. z oo.  z siedzibą w Katowicach,  a od stycznia 2019 jest Niezależnym Dyrektorem Niewykonawczym  (Independent Non-Executive Director) w spółce Eurotorg Holding Plc z siedzibą w Limassol na Cyprze zarządzającej największą spółką detaliczną handlu spożywczego na Białorusi.
Piotr Nowjalis prowadzi również jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Piotr Nowjalis Doradztwo Gospodarcze. Pan Piotr Nowjalis jest również jednym z inicjatorów  i prezesem zarządu Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych.