Raport bieżący Nr 61/2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - Informacje bieżące i okresowe

Temat: Wniosek o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VRG S.A. zwołanego na dzień 13 października 2020 roku

1.) Zarząd VRG S.A. w Krakowie ( „Spółka”) informuje, że w dniu 22 września 2020 roku otrzymał wniosek akcjonariusza Spółki IPOPEMA 21 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie („Fundusz”) o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 13 października 2020 roku („Walne Zgromadzenie”) następującej sprawy: „Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki”.

 

Wraz z wyżej opisanym wnioskiem przedstawiono poniższe projekty uchwał Walnego Zgromadzenia:

 

Uchwała nr 07/10/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.

z dnia 13 października 2020 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

 

Na podstawie art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu  Rady Nadzorczej Spółki Pana…….

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała nr 08/10/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.

z dnia 13 października 2020 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

 

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład  Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana…….

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

W uzasadnieniu powyższego wniosku podano, iż planowane zmiany mają na celu zapewnienie szerokiej reprezentacji akcjonariuszy Spółki w składzie Rady Nadzorczej.

 

 

2.) W związku z  opisanym w pkt. 1 powyżej wnioskiem o  umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Zarząd Spółki ogłasza zmianę w porządku obrad Walnego Zgromadzenia wprowadzoną na wniosek Funduszu i przedstawia poniżej nowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia.

 

„Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 13 października 2020 roku na godzinę 12.00 w siedzibie Spółki w Krakowie, przy ul. Pilotów 10, (31-462 Kraków):

 

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego dla potrzeb nabywania akcji własnych Spółki.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego opartego na akcjach Spółki.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej spółki VRG SA z siedzibą w Krakowie.

8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.

9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.