Raport bieżący Nr 56/2020

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Temat: Zawiadomienie w sprawie znacznego pakietu akcji

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że otrzymała od IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”), informację z dnia 8 września 2020 r. przesłaną na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a oraz art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), że w wyniku, nabycia przez fundusz IPOPEMA 21 FIZ Aktywów Niepublicznych zarządzany przez Towarzystwo („Fundusz”), akcji Spółki, w transakcji przeprowadzonej na rynku regulowanym w dn. 2 września 2020 r., rozliczonej w dn. 4 września 2020 r., udział funduszy zarządzanych przez Towarzystwo w ogólnej liczbie głosów w Spółce wzrósł o ponad 2 %, w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Przed wyżej wymienionym zdarzeniem, wszystkie fundusze zarządzane przez Towarzystwo posiadały łącznie 40.202.719 akcji Spółki, co stanowiło 17,15% kapitału zakładowego Spółki i dawało 40.202.719 głosów, co stanowiło 17,15% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Po wyżej wymienionym zdarzeniu, wszystkie fundusze zarządzane przez Towarzystwo, posiadają łącznie 42.827.719 akcji Spółki, co stanowi 18,27% kapitału zakładowego Spółki i daje 42.827.719 głosów oraz stanowi 18,27% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie Towarzystwo poinformowało, iż fundusze zarządzane przez Towarzystwo nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 b ust. 1 Ustawy.