Raport bieżący Nr 5/2024

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Temat:Zawiadomienie w sprawie znacznych pakietów akcji

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 1 marca 2024 r. otrzymała od IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”), na podstawie przepisów  ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), zawiadomienie, iż porozumienie akcjonariuszy Spółki zawarte w sprawie nabywania bezpośrednio lub pośrednio lub obejmowania akcji Spółki, zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu Spółki i prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy, w którego skład wchodzą: Pan Jan Kolański, Colian sp. z o.o., Colian Developer Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz IPOPEMA 21 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, w wyniku transakcji kupna akcji Spółki na rynku regulowanym przez Colian sp. z o.o. zwiększyło swój dotychczasowy udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Zawiadomienie, o którym mowa powyżej stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Pliki do pobrania