Raport bieżący Nr 5/2021

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat: Powołanie Członków Zarządu

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu odbytym w dniu 11 stycznia 2021 roku dokonała wyboru dwóch członków Zarządu Spółki na okres bieżącej wspólnej kadencji.

Zgodnie z treścią podjętych uchwał Rady Nadzorczej, do Zarządu Spółki powołani zostali:

Dr Ernest Podgórski, Członek Zarządu odpowiedzialny za IT i e-commerce;

Dr Olga Lipińska-Długosz, Członek Zarządu.

 

Informacje dotyczące życiorysu zawodowego, posiadanego wykształcenia i kwalifikacji oraz złożonych oświadczeń Pana dr. Ernesta Podgórskiego.

Dr Ernest Podgórski

Wykształcenie:

06/2000 Uniwersytet Gdański Wydział Zarządzania; Licencjat

10/1996-06/2000 Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomii; Magister

10/2007 Uniwersytet Gdański Wydział Zarządzania; Doktor w zakresie nauk o zarządzaniu; Specjalność rachunkowość

Doświadczenie zawodowe:

Pan Ernest Podgórski jest biegłym rewidentem; obecnie zajmuje stanowisko CEO w Kancelarii Biegłego Rewidenta dr Ernest Podgórski

07/2020 – 09/2020; członek Rady Nadzorczej VRG S.A. oddelegowany do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu do spraw finansowych

12/2017 - nadal; Komisja Egzaminacyjna dla kandydatów na biegłych rewidentów w Warszawie; Członek Komisji

07/2016 - nadal; Mostostal Warszawa S.A.; Członek Rady Nadzorczej oraz Członek Komitetu Audytu

05/2015 - nadal; Polski Związek Piłki Nożnej; Członek Komisji Odwoławczej ds. Licencji

04/2008 - nadal; Ministerstwo Finansów; Członek Komitetu Standardów Rachunkowości

10/2006 - 09/2018; Sopocka Szkoła Wyższa; Wykładowca

06/2015 - 10/2017; Polska Izba Biegłych Rewidentów w Warszawie; Członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

06/2011 - 06/2015; Polska Izba Biegłych Rewidentów w Warszawie; Skarbnik Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

07/1995 - 03/2019; Zespół Biegłych Rewidentów Saldo-Kredyt Sp. z o.o. w Gdyni; Prezes Zarządu

03/2000 - 02/2004; Doradca Auditor Sp. z o.o. w Gdańsku; Aplikant

10/2000 - 09/2003; Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku; Wykładowca.

Ponadto zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Ernest Podgórski posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziału XXXIII – XXXVII kodeksu karnego ani art. 586 – 595 Kodeks spółek handlowych, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec VRG S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej; nie występuje konflikt interesów pomiędzy kandydatem a  VRG S.A. Pan Ernest Podgórski nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz nie występują żadne okoliczności faktyczne lub prawne stanowiące przeszkodę w pełnieniu funkcji członka Zarządu VRG S.A.

 

Informacje dotyczące życiorysu zawodowego, posiadanego wykształcenia i kwalifikacji oraz złożonych oświadczeń Pani dr. Olgi Lipińskiej-Długosz.

Dr Olga Lipińska-Długosz

Wykształcenie:

2019-2020 Studia Podyplomowe Prawa Karnego Skarbowego i Gospodarczego Uniwersytetu Jagiellońskiego

2019-2020 Studia Podyplomowe Prawa Karnego Materialnego i Procesowego Uniwersytetu Jagiellońskiego

2001-2005 Studia doktoranckie Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego zakończone obroną rozprawy doktorskiej pt. „Ochrona spółki akcyjnej i jej akcjonariuszy przed nadużyciem prawa” i uzyskaniem stopnia naukowego doktora nauk prawnych.

2001-2005 Aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie zakończona wpisem na listę radców prawnych pod nr KR-1380

1995-2000 Studia stacjonarne Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunek: Prawo

Doświadczenie zawodowe:

Od 2020 Kancelaria Radcy Prawnego dr Olga Lipińska-Długosz

2007-2019 Członek Zarządu Korporacja Gospodarcza „efekt” S.A.

2003-2007 Dyrektor Biura Spółki Korporacja Gospodarcza „efekt” S.A.

2001-2003 Zastępca Dyrektora Biura Spółki Korporacja Gospodarcza „efekt” S.A.

2000-2001 Prawnik w Biurze Spółki Korporacja Gospodarcza „efekt” S.A.

Publikacje:

„Ochrona spółki akcyjnej i jej akcjonariuszy przed niewłaściwym wykonywaniem prawa" Wydawnictwo C.H. Beck 2006

„Rewident do spraw szczególnych w Prawie o publicznym obrocie papierami wartościowymi" Przegląd Prawa Handlowego nr 8/2003

„Ochrona spółki akcyjnej przed nadużywaniem praw wynikających z akcji" Przegląd Prawa Handlowego nr 7/2002

„Spółka komandytowo-akcyjna" Dom Wydawniczy „Ostoja" 2000

Ponadto zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Olga Lipińska-Długosz posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziału XXXIII – XXXVII kodeksu karnego ani art. 586-595 Kodeks spółek handlowych, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec VRG S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej; nie występuje konflikt interesów pomiędzy kandydatem a  VRG S.A. Pani Olga Lipińska-Długosz nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz nie występują żadne okoliczności faktyczne lub prawne, które uniemożliwiałyby powołanie do Zarządu VRG SA.