Raport bieżący Nr 38/2020

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Temat: Zmiana umowy kredytowej zawartej przez jednostkę zależną od Emitenta z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

Zarząd VRG SA z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”) zawiadamia, że w dniu 7 lipca 2020 r. zostały podpisane dokumenty zmiany umowy kredytowej limitu wielocelowego z dnia 9 marca 2015 r. z poźn. zmianami zawartej pomiędzy bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie a jednostką zależną od Emitenta tj. spółką W.KRUK S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Umowa Kredytu Wielocelowego“), o której Emitent informował w raportach bieżących nr 8/2015, 65/2015 i 38/2017.

Zmiany Umowy Kredytu Wielocelowego obejmują przedłużenie na okres 24 miesięcy, tj. do dnia 6 lipca 2022 r. oraz zwiększenie łącznych limitów kredytowych do kwoty 85.000 tys. zł, składających się z:

1) Limitu kredytu w rachunku bieżącym do sumy 52.000 tys. zł w ramach odrębnej umowy;
2) Limitu Kredytu Wielocelowego do kwoty 33.000 tys. zł, na który składa się limit dla gwarancji bankowych do sumy 25.000 tys. zł oraz limit dla akredytyw do sumy 8.000 tys. zł.

W ramach dodatkowych zabezpieczeń do w/w umów, w stosunku do już istniejących, wprowadzono:
- gwarancję płynnościową Banku Gospodarstwa Krajowego dla kredytu w rachunku bieżącym,
- zobowiązanie do ustanowienia zabezpieczenia w postaci poręczenia cywilnoprawnego Emitenta w stosunku do W.KRUK S.A. dla kredytu wielocelowego.