Raport bieżący Nr 33/2021

Podstawa prawna: Inne uregulowania.

Temat: Kandydatury Pana Piotra Stępniaka i Pana Mateusza Kolańskiego do Rady Nadzorczej VRG S.A.; zgłoszenie projektów uchwał przez akcjonariusza;

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) zawiadamia, że w dniu 27 maja 2021 r. akcjonariusz Spółki, tj. IPOPEMA 21 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, w związku z punktem porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2021 r. dotyczącego wyboru Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji, zgłosił kandydatury Pana Piotra Stępniaka oraz Pana Mateusza Kolańskiego do Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Panu Piotrowi Stępniakowi nie są znane przeszkody w objęciu funkcji członka rady nadzorczej Spółki wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przesłanki z art. 18 KSH i art. 387 KSH, nie uczestniczy on w spółce konkurencyjnej wobec Spółki, nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych  prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ponadto zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Piotr Stępniak spełnia kryteria niezależności wynikające z art. 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, z Załącznika II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) i zasady II.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Panu Mateuszowi Kolańskiemu nie są znane przeszkody w objęciu funkcji członka rady nadzorczej Spółki wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przesłanki z art. 18 KSH i art. 387 KSH, nie uczestniczy on w spółce konkurencyjnej wobec Spółki, nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ponadto zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Mateusz Kolański spełnia kryteria niezależności wynikające:

(i) z art. 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,

(ii) z Załącznika II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), jednakże jest on pracownikiem Colian Sp. z o.o. podmiotu będącego akcjonariuszem Spółki posiadającego mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,

(iii) zasady II.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

Jednocześnie Spółka przedstawia w załączeniu otrzymane noty biograficzne kandydatów.

 

Dodatkowo akcjonariusz IPOPEMA 21 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie zgłosił następujące projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 28 czerwca 2021 r.:

Uchwała nr [_]/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia [_] czerwca 2021 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie §17 ust. 3 statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej nowej wspólnej kadencji p. Mateusza Karola Kolańskiego, członka Rady Nadzorczej ostatniej kadencji.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [_]/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia [_] czerwca 2021 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie §17 ust. 3 statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej nowej wspólnej kadencji p. Piotra Stępniaka, członka Rady Nadzorczej ostatniej kadencji.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania