Raport bieżący Nr 32/2021

Podstawa prawna: Inne uregulowania.

Temat: Kandydatura Pana Piotra Kaczmarka do Rady Nadzorczej VRG S.A.

 

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) zawiadamia, że w dniu 27 maja 2021 r. akcjonariusz Spółki, tj. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie, reprezentowany przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., w związku z punktem porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2021 r. dotyczącego wyboru Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji, zgłosił kandydaturę Pana Piotra Kaczmarka na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki.

 

Zgodnie z informacjami przekazanymi  przez akcjonariusza Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny Pan Piotr Kaczmarek wyraził zgodę na kandydowanie i powołanie do Rady Nadzorczej Spółki, ponadto oświadczył, iż  spełnia kryteria stawiane niezależnym członkom Rady Nadzorczej. W ocenie akcjonariusza Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny doświadczenie zawodowe oraz profesjonalizm Pana Piotra Kaczmarka pozwalają stwierdzić, że jest to kandydat mogący przysporzyć wiele wartości Spółce, dając rękojmię należytego wykonywania obowiązków niezależnego członka Rady Nadzorczej.

 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Piotr Kaczmarek posiada pełną zdolność do czynności prawnych, w stosunku do jego osoby nie występują przesłanki ustawowe uniemożliwiające powołanie oraz pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej w Spółce, w szczególności przesłanki określone w art. 18 KSH i art. 387 KSH, nie uczestniczy on w spółce konkurencyjnej do działalności Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, a także nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych i nie istnieją jakiekolwiek inne znane mu przeszkody do kandydowania do Rady Nadzorczej Spółki.

 

Ponadto zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Piotr Kaczmarek spełnia kryteria niezależności wynikające z art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r.o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także z Załącznika II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady.

 

Jednocześnie Spółka przedstawia w załączeniu otrzymaną notę biograficzną.

Pliki do pobrania