Raport bieżący Nr 32/2019

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Temat: Kandydatura Pana Piotra Kaczmarka do Rady Nadzorczej VRG S.A. zgłoszona przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. działające w imieniu Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego. Zgłoszenie projektu uchwały do punktu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VRG S.A. zwołanego na dzień 17 czerwca 2019 r. „Zmiany w składzie Rady Nadzorczej"

1) VRG S.A. w Krakowie („Spółka”) zawiadamia, iż w dniu 10 czerwca 2019 r. Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. („Nationale-Nederlanden PTE”) działając w imieniu akcjonariusza Spółki Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego z siedzibą w Warszawie („Fundusz”) poinformowało Spółkę, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które zostało zwołane na dzień 17 czerwca 2019 r. („Zgromadzenie”), Fundusz zamierza zgłosić kandydaturę Pana Piotra Kaczmarka na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie z informacjami przekazanymi Spółce przez Nationale-Nederlanden PTE Pan Piotr Kaczmarek wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki, ponadto oświadczył pisemnie, iż  spełnia wymagania stawiane niezależnym członkom Rady Nadzorczej. W opinii Nationale-Nederlanden PTE doświadczenie zawodowe oraz profesjonalizm Pana Piotra Kaczmarka pozwalają stwierdzić, że jest to kandydat mogący przysporzyć wiele wartości Spółce, dając rękojmię należytego wykonywania obowiązków niezależnego członka Rady Nadzorczej.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami Pan Piotr Kaczmarek spełnia kryteria niezależności wskazane w art. 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz spełnia kryteria niezależności wskazane w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Ponadto Pan Piotr Kaczmarek jest osobą niekaraną za przestępstwa wskazane w art. 18 par. 2 KSH, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej wobec Spółki osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Piotr Kaczmarek nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych oraz nie istnieją jakiekolwiek inne znane mu przeszkody dla kandydowania do Rady Nadzorczej Spółki.

Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu informacje dotyczące życiorysu zawodowego, posiadanego wykształcenia i kwalifikacji Pana Piotra Kaczmarka, celem umożliwienia akcjonariuszom Spółki zapoznania się z nimi przed Zgromadzeniem.

2) Spółka zawiadamia jednocześnie, iż w dniu 10 czerwca 2019 r. Nationale-Nederlanden PTE działając w imieniu Funduszu zgłosiło projekt uchwały do punktu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VRG S.A. zwołanego na dzień 17 czerwca 2019 r. „Zmiany w składzie Rady Nadzorczej”. Zgłoszenie projektu uchwały, o którym mowa powyżej Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Pliki do pobrania