Raport bieżący Nr 31/2024

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat: Rejestracja w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), zawiadamia, iż w dniu 3 lipca 2024 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu w rejestrze przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki wynikającej z postanowień uchwały Nr 27/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie zmiany w Statucie Spółki („Uchwała”):

Na podstawie Uchwały § 21 ust. 2 pkt 8) Statutu Spółki zamiast dotychczasowego brzmienia otrzymał następujące brzmienie:
„8) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,”.