Raport bieżący Nr 31/2021

Podstawa prawna: Inne uregulowania.

Temat: Kandydatura prof. Andrzeja Szumańskiego do Rady Nadzorczej VRG S.A.

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) zawiadamia, że w dniu 26 maja 2021 r. akcjonariusz Spółki – IPOPEMA 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, w związku z punktem porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2021 r. dotyczącego wyboru Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji zgłosił kandydaturę prof. Andrzeja Szumańskiego do Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, prof. Andrzej Szumański jest osobą niekaraną za przestępstwa z art. 18 par. 2 KSH, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej wobec Spółki osobie prawnej jako członek jej organu, nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych oraz nie zachodzą jakiekolwiek znane mu przeszkody do kandydowania do Rady Nadzorczej Spółki.

Ponadto zgodnie ze złożonym oświadczeniem, prof. Andrzej Szumański spełnia kryteria niezależności wynikające z art. 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także z zasady II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, w tym Załącznika II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Jednocześnie Spółka przedstawia w załączeniu otrzymaną notę biograficzną.

Pliki do pobrania