Raport bieżący Nr 30/2024

Podstawa prawna:Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Temat: Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży oraz szacunkowa marża ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową VRG S.A. w czerwcu 2024 roku

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży oraz szacunkową marżę ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową VRG S.A. w czerwcu 2024 roku. Powyższe dane zawiera załącznik nr 1 do niniejszego raportu.
Jednocześnie Spółka informuje, że modyfikuje swoją dotychczasową politykę informacyjną i zaprzestaje publikowania w formie raportów bieżących miesięcznych informacji na temat szacunkowych skonsolidowanych przychodów oraz szacunkowej marży ze sprzedaży. W opinii Zarządu Spółki, po dokonaniu analizy, powyższa comiesięczna informacja na temat szacunkowych danych, nie ma dłużej charakteru cenotwórczego.
Jednocześnie Spółka zwraca uwagę, że powyższa modyfikacja jest zgodna z obecną praktyką raportowania podmiotów z branży handlu detalicznego w segmencie fashion.
Tym samym, podstawowym interwałem publikowania informacji na temat sprzedaży i marży Grupy VRG, będzie okres kwartalny w ramach publikowanych raportów okresowych.

 

Pliki do pobrania