Raport bieżący Nr 30/2020

Podstawa prawna: Art. 70 ust. pkt 1 Ustawy o ofercie

Temat: Zawarcie porozumienia pomiędzy akcjonariuszami Spółki.

VRG S.A. w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 16 czerwca 2020 roku w godzinach wieczornych otrzymała zawiadomienie akcjonariuszy Spółki:  FORUM XXIII FIZ, Pana Jana Pilcha i IPOPEMA 2 FIZ Aktywów Niepublicznych, sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt. 5) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zawarciu ustnego porozumienia co do: (i) złożenia w dniu 8 czerwca 2020 r. wspólnego wniosku o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2020 r. (dalej: „WZA”) oraz (ii) zamiaru zgodnego głosowania co do punktów wprowadzonych do porządku obrad tego WZA.

Pełna treść zawiadomienia, o którym mowa powyżej stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Pliki do pobrania