Raport bieżący Nr 29/2024

Podstawa prawna:Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Temat: Zmiany umów kredytowych zawartych przez Spółkę

Zarząd VRG S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 1 lipca  2024 r. została zawarta dokumentacja dotycząca poniższych zmian umów kredytowych zawartych pomiędzy bankiem mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Bank“) i Spółką:

1) zmiana Umowy Ramowej z dnia 23.04.2019 roku z późn. zm., obejmująca przedłużenie na okres 24 miesięcy, tj. do dnia 30 czerwca 2026 r. limitu kredytowego linii wieloproduktowej do kwoty 57.000 tys. zł, w ramach której i do jej wysokości Spółka może korzystać z poniższych produktów:
a) kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 57.000 tys. zł,
b) gwarancje bankowe do kwoty 57.000 tys. zł,
c) akredytywy dokumentowe do kwoty 57.000 tys. zł.

2) zmiana Umowy o elektroniczny kredyt na zapłatę zobowiązań z dnia 20.09.2022 roku z późn. zm., obejmująca przedłużenie do dnia 31 grudnia 2026 r. limitu kredytu na zapłatę zobowiązań wobec dostawców Spółki do kwoty 15.000 tys. zł.

Zabezpieczenie wierzytelności Banku z tytułu powyższych umów stanowią:
1) oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 k.p.c.,
2) umowa zawarta pomiędzy Bankiem a Spółką regulująca rozliczenia transakcji płatności dokonywanych przez kontrahentów Spółki przy użyciu kart bankowych.