Raport bieżący Nr 28/2024

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na  Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu VRG S.A. w dniu  26 czerwca 2024 roku

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26 czerwca 2024 roku („Walne Zgromadzenie”), z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.
Wykaz akcjonariuszy stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Na Walnym Zgromadzeniu reprezentowani byli akcjonariusze posiadający prawo do 205.587.003 głosów, co stanowiło 87,69%  ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Pliki do pobrania