Raport bieżący Nr 28/2023

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat: Zmiany w składzie Zarządu VRG S.A.

Zarząd VRG SA z siedzibą w Krakowie (”Spółka”), informuje, że w dniu 28 listopada 2023 roku Pan Janusz Płocica złożył rezygnację ze stanowiska i funkcji Prezesa Zarządu Spółki. Rezygnacja odnosi skutek z dniem 28 listopada 2023 roku.

 

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Rada Nadzorcza na podstawie uchwały podjętej w dniu 28 listopada 2023 r. powołała do składu Zarządu Pana Mateusza Kolańskiego, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu.

 

Pan Mateusz Kolański złożył oświadczenie, że:

(i) nie jest osobą skazaną za przestępstwa w szczególności wymienione w art. 18 § 2 KSH lub przestępstwa skarbowe,

(ii) nie toczy się i nie toczyło się wobec niego postępowanie upadłościowe i brak jest podstaw do jego wszczęcia,

(iii) nie toczy się wobec niego jakiekolwiek postępowania cywilne, administracyjne, podatkowe, karne lub inne, których wynik mógłby wpłynąć negatywnie na wykonywanie obowiązków w Spółce lub na treść oświadczenia zawartego w podpunkcie (iv) poniżej,

(iv) nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej wobec Spółki osobie prawnej jako członek jej organu,

(v) nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych.

(vi) nie zachodzą wobec niego jakiekolwiek inne znane mu przeszkody do kandydowania do Zarządu Spółki.

Nota biograficzna stanowi Załącznik nr 1 do raportu.

Pliki do pobrania