Raport bieżący Nr 26/2024

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 czerwca 2024 r. („Walne Zgromadzenie”) dokonało następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki obecnej wspólnej kadencji:

a) na podstawie Uchwały nr 24/06/2024 Walnego Zgromadzenia w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki, ze składu Rady Nadzorczej Spółki odwołany został Pan Wacław Szary;

b) na podstawie Uchwały nr 25/06/2024 Walnego Zgromadzenia w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki, w skład Rady Nadzorczej Spółki powołany został Pan Wojciech Olejniczak.

Jednocześnie Spółka informuje, że nota biograficzna Pana Wojciecha Olejniczaka oraz informacje wskazane w § 10. pkt. 4-6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, zostały opublikowane w raporcie bieżącym Spółki nr 21/2024 z dnia 24 czerwca 2024 r.