Raport bieżący Nr 24/2024

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Temat: Zmiana umowy kredytowej zawartej przez Spółkę

Zarząd VRG S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 26 czerwca 2024 r. została zawarta dokumentacja dotycząca zmiany umowy kredytowej limitu wielocelowego z dnia 9 marca 2015 r. z poźn. zmianami zawartej pomiędzy bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Bank“) i Spółką (dalej: „Umowa Kredytu Wielocelowego“), o której Spółka informowała w raportach bieżących nr 8/2015,  57/2016, 37/2017, 36/2020 oraz 28/2022.

Zmiany Umowy Kredytu Wielocelowego obejmują przedłużenie na okres 24 miesięcy, tj. do dnia 30 czerwca 2026 r. limitu kredytowego wielocelowego do kwoty 105.000 tys. zł składającego się z następujących sublimitów na:
1) kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 50.000 tys. zł;
2) gwarancje bankowe do kwoty 35.000 tys. zł
3) akredytywy dokumentowe do kwoty 35.000 tys. zł.

Zabezpieczenie wierzytelności Banku z tytułu Umowy Kredytu Wielocelowego stanowią:
1) oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 k.p.c.,
2) pozostałe zabezpieczenia, z zastrzeżeniem, iż zabezpieczenia poniższe stanowią równocześnie zabezpieczenie kredytu udzielonego Spółce przez Bank na podstawie umowy kredytu terminowego (Kredyt A) z dnia 09 marca 2015 roku z późn. zm. do kwoty 47.600 tys. zł, o której Spółka informowała w raportach bieżących nr 8/2015 i 57/2016, które stanowią:
a) zastaw rejestrowy na znaku „Vistula”,
b) zastaw rejestrowy na znaku „Wólczanka”,
c) zastaw rejestrowy na akcjach W.KRUK S.A. posiadanych przez Spółkę,
d) umowa zawarta pomiędzy Bankiem a Spółką regulująca rozliczenia transakcji  płatności dokonywanych przez kontrahentów Spółki przy użyciu kart bankowych.