Raport bieżący Nr 24/2023

Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Temat:  Zawiadomienie w sprawie znacznych pakietów akcji

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 28 września 2023 r. otrzymała od IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”), na podstawie art. 69 ust. 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5) oraz ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), zawiadomienie, iż w wyniku zawarcia porozumienia w dniu 26 września 2023 r., pomiędzy: Panem Janem Kolańskim, Colian sp. z o.o. z siedzibą w Opatówku, Colian Developer Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Kaliszu oraz IPOPEMA 21 Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie zarządzanym przez Towarzystwo (dalej łącznie: „Strony porozumienia”) w sprawie nabywania bezpośrednio lub pośrednio lub obejmowania akcji Spółki, zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu Spółki i prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy, łączny udział głosów Stron porozumienia w ogólnej liczbie głosów w Spółce przekroczył próg 25%.

Zawiadomienie, o którym mowa powyżej stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Pliki do pobrania