Raport bieżący Nr 2/2024

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”), na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) podaje do wiadomości następujące terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku:

1) Skonsolidowane raporty kwartalne:

- skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2024 – 21 maja 2024 r.

- skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2024 – 14 listopada 2024 r.

2) Skonsolidowany raport półroczny:

- skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze 2024 roku – 22 sierpnia 2024 r.

3) Raporty roczne za rok 2023:

- raport roczny za rok 2023 – 11 kwietnia 2024 r.

- skonsolidowany raport roczny za rok 2023 – 11 kwietnia 2024 r.

Emitent jako jednostka dominująca, na podstawie § 62 ust. 1 Rozporządzenia informuje, że w 2024 roku nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości odrębnych raportów kwartalnych, w związku z czym skonsolidowane raporty kwartalne Emitenta będą zawierały kwartalną informację finansową.

Emitent jako jednostka dominująca, na podstawie § 62 ust. 3 Rozporządzenia informuje, że w 2024 roku nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości odrębnego raportu półrocznego, w związku z czym skonsolidowany raport półroczny Emitenta będzie zawierał półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu tego sprawozdania oraz skróconą informację dodatkową.

Emitent informuje jednocześnie, że zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, w 2024 roku nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za czwarty kwartał 2023 roku oraz za drugi kwartał 2024 roku.