Raport bieżący Nr 21/2024

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Temat: Kandydatury Pana Adama Persa oraz Pana Wojciecha Olejniczaka do Rady Nadzorczej VRG S.A.

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) zawiadamia, że w dniu 24 czerwca 2024 r. akcjonariusz Spółki, tj. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”, reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A., w związku z punktem porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2024 r. dotyczącym zmian w składzie  Rady Nadzorczej Spółki, zgłosił kandydatury:
- Pana Adama Persa;
- Pana Wojciecha Olejniczaka.
W opinii Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. kariera zawodowa kandydatów zapewnia prawidłowe wypełnianie funkcji niezależnych członków Rady Nadzorczej Spółki.

I. Zgodnie z informacjami przekazanymi Spółce Pan Adam Pers wyraził zgodę na kandydowanie i powołanie go jako członka niezależnego w skład Rady Nadzorczej Spółki,
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, wobec Pana Adama Persa:
1) nie występują jakiekolwiek przeszkody prawne uniemożliwiające pełnienie przez niego  funkcji członka Rady Nadzorczej, a w szczególności nie występują przeszkody, o których mowa w art. 18 § 1 i § 2 lub 387 KSH.
2) kandydat nie wykonuje i nie zamierza wykonywać działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy i nie zamierza uczestniczyć w spółce konkurencyjnej do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
3) kandydat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo działania na szkodę spółki oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o działanie na szkodę spółki, w organach której uczestniczył jako członek jej organu.
4) kandydat nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.
5) kandydat nie pełni funkcji i nie zajmuje stanowisk określonych w art. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniach prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby publiczne (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 1090).

Ponadto Pan Adam Pers oświadczył, iż spełnia kryteria niezależności członka rad nadzorczych określone:
• w art.  129 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym; oraz
• w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rad nadzorczych spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.UE.L.05.52.51); oraz
• dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będących załącznikiem do Uchwały Nr 13/1834/2021 Rady Giełdy z dnia 29 marca 2021 r.

II. Zgodnie z informacjami przekazanymi Spółce Pan Wojciech Olejniczak wyraził zgodę na kandydowanie i powołanie go jako członka niezależnego w skład Rady Nadzorczej Spółki.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, wobec Pana Wojciecha Olejniczaka:
1) nie występują jakiekolwiek przeszkody prawne uniemożliwiające pełnienie przez niego  funkcji członka Rady Nadzorczej, a w szczególności nie występują przeszkody, o których mowa w art. 18 § 1 i § 2 lub 387 KSH.
2) kandydat nie wykonuje i nie zamierza wykonywać działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy i nie zamierza uczestniczyć w spółce konkurencyjnej do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
3) kandydat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo działania na szkodę spółki oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o działanie na szkodę spółki, w organach której uczestniczył jako członek jej organu.
4) kandydat nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.
5) kandydat nie pełni funkcji i nie zajmuje stanowisk określonych w art. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniach prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby publiczne (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 1090).

Ponadto Pan Wojciech Olejniczak oświadczył, iż spełnia kryteria niezależności członka rad nadzorczych określone:
• w art.  129 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym; oraz
• w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rad nadzorczych spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.UE.L.05.52.51); oraz
• dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będących załącznikiem do Uchwały Nr 13/1834/2021 Rady Giełdy z dnia 29 marca 2021 r.

Jednocześnie Spółka przedstawia w załączeniu noty biograficzne Pana Adama Persa oraz Pana Wojciecha Olejniczaka.

Pliki do pobrania