Raport bieżący Nr 19/2022

Podstawa prawna:Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Temat: Wniosek Zarządu VRG S.A. do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2021 oraz w sprawie podziału zysków Spółki z lat ubiegłych pochodzących z kapitału zapasowego

Zarząd VRG S.A. z siedzibą w Krakowie  informuje o podjęciu w dniu 20 maja 2022 r. uchwały w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu do  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2021 oraz w sprawie podziału zysków Spółki z lat ubiegłych pochodzących z kapitału zapasowego.

Powyższy wniosek zawiera następujące propozycje:

1) propozycję pokrycia straty netto wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2021 w wysokości 132.410,20 zł w całości z kapitału zapasowego Spółki;

2) propozycję przeznaczenia kwoty w wysokości 39.857.492,80 zł na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki z kwot przeniesionych z kapitału zapasowego (w części utworzonej z zysków - art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych).

Propozycja pokrycia straty netto wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki, o której mowa w pkt. 1) powyżej stanowi spełnienie wymagań art. 395 § 2 pkt. 2) w związku z art. 396 Kodeksu spółek handlowych.

Propozycja wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki, o której mowa w pkt. 2) powyżej stanowi realizację założeń przyjętej przez Zarząd w dniu 18 maja 2022 roku Polityki Dywidendowej Spółki, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 18/2022.

Jednocześnie Zarząd informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 20 maja 2022 r. podjęła uchwałę, na podstawie której dokonała pozytywnej oceny powyższego wniosku Zarządu.