Raport bieżący Nr 18/2024

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat: Wniosek akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2024 roku, uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2024 r. oraz projekty uchwał w związku z uzupełnieniem porządku obrad.

Zarząd VRG S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”), zawiadamia o otrzymaniu w dniu 31 maja 2024 r. od akcjonariusza Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” z siedzibą w Warszawie, reprezentującego nie mniej niż 1/20 kapitału zakładowego Spółki, wniosku na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2024 r. (dalej: „Walne Zgromadzenie”) następujących spraw:
„Zmiany w składzie Rady Nadzorczej”
i wprowadzenie tego punktu jako punktu 19 porządku obrad Walnego Zgromadzenia, a w konsekwencji oznaczenie obecnego punktu 19 jako punkt 20, punktu 20 jako punktu 21 oraz punktu 21 jako punkt 22.

W uzasadnieniu powyższego wniosku akcjonariusza podano, że żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia jest korporacyjnym
i ustawowym uprawnieniem akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.
Żądanie umieszczenia w porządku obrad punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej wynika z kompetencji Walnego Zgromadzenia do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej spółki publicznej i ma na celu wzmocnienie nadzoru właścicielskiego przez mniejszościowego akcjonariusza.

Uwzględniając wniosek akcjonariusza na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki postanowił o rozszerzeniu porządku obrad Walnego Zgromadzenia o punkt objęty wnioskiem akcjonariusza.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki ogłasza rozszerzony porządek obrad Walnego Zgromadzenia.

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VRG S.A. za rok obrotowy 2023.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności grupy kapitałowej VRG S.A. za rok obrotowy 2023.
8. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej Spółki za 2023 r. dotyczącej: (i) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, (ii) sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VRG S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VRG S.A. za rok obrotowy 2023 oraz (iii) wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023 i wypłaty dywidendy.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2023 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VRG S.A. za rok obrotowy 2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności grupy kapitałowej VRG S.A. za rok obrotowy 2023.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2023.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kooptacji do Rady Nadzorczej Pani Danuty Dąbrowskiej zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 30 października 2023 r.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kooptacji do Rady Nadzorczej Pani Blanki Borkowskiej zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 19 marca 2024 r.
19. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej VRG S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej VRG S.A. za rok 2023.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie § 21. ust. 2 pkt 8) poprzez udzielenie Radzie Nadzorczej Spółki uprawnienia do wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.
22. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Wraz z wyżej opisanym wnioskiem przedstawiono poniższe projekty uchwał Walnego Zgromadzenia w zakresie objętym proponowanym pkt 19 porządku obrad:  

Projekty uchwał:

UCHWAŁA NR […]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VRG S.A. z siedzibą w Krakowie w dniu 26 czerwca 2024 roku
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie VRG S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana____________________.

§ 2
1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR […]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VRG S.A. z siedzibą w Krakowie w dniu 26 czerwca 2024 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie VRG S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana____________________.

§ 2
1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.