Raport bieżący Nr 14/2024

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat: Powołanie Zarządu Spółki na okres nowej wspólnej kadencji

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu odbytym w dniu 17 maja 2024 roku dokonała wyboru Zarządu Spółki na okres nowej wspólnej kadencji rozpoczynającej się z chwilą zakończenia obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023.
Zgodnie z treścią podjętych uchwał Rady Nadzorczej, do Zarządu Spółki na okres nowej, wspólnej kadencji powołani zostali:
Pan Mateusz Kolański na stanowisko Prezesa Zarządu;
Pani Marta Fryzowska na stanowisko Wiceprezeski Zarządu;
Pan Łukasz Bernacki na stanowisko Wiceprezesa Zarządu;
Pan Michał Zimnicki na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

Informacje dotyczące życiorysu zawodowego, posiadanego wykształcenia i kwalifikacji Pana Mateusza Kolańskiego.
Mateusz Kolański to prawnik, menedżer oraz specjalista w dziedzinie marketingu, który zdobył wykształcenie i szerokie doświadczenie w różnych obszarach prawniczych i biznesowych.
Mateusz Kolański ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim w 2013 roku, zdobywając wiedzę z zakresu prawa. Następnie kontynuował rozwój swojej edukacji w Szkole Głównej Handlowej, gdzie w 2014 roku specjalizował się w marketingu i strategiach marketingowych. Dodatkowo, w latach 2015-2016, ukończył studia podyplomowe również w Szkole Głównej Handlowej - Akademia Spółek, pogłębiając swoją wiedzę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwami.
W 2014 roku rozpoczął aplikację adwokacką, aż do uzyskania uprawnień zawodowych adwokata. W 2022 roku podjął studia MBA w Szkole Głównej Handlowej, które ukończył w 2024 roku uzyskując dyplom Master of Business Administration.
Jego kariera zawodowa obejmuje różnorodne doświadczenia, począwszy od pracy jako przedstawiciel handlowy w Jutrzenka S.A., poprzez marketing w tej samej firmie, aż do pomocy prawnej w Impel S.A. oraz paralegal w  kancelarii prawniczej Dewey & LeBoeuf Grzesiak s.k. Kolejne lata spędził jako pomoc prawna w Colian S.A. i aplikant adwokacki w Kancelarii Adwokackiej Leszka Zgutki.
Od stycznia 2015 roku do listopada 2023 roku był członkiem Zarządu w iPrawnicy Sp. z o.o., a od lutego 2016 roku do listopada 2023 roku pracował w Colian sp. z o.o., pełniąc funkcje prawnika, prokurenta oraz doradcy Zarządu.
Mateusz Kolański został powołany w skład Rady Nadzorczej VRG S.A. w styczniu 2021 roku Od czerwca 2021 do listopada 2023 roku pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej VRG S.A. W dniu 28 listopada 2023 roku został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu VRG S.A. Od grudnia 2023 roku Mateusz Kolański pełni również funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółce zależnej DCG S.A.

Informacje dotyczące życiorysu zawodowego, posiadanego wykształcenia i kwalifikacji Pani Marty Fryzowskiej.
Marta Fryzowska, jest absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego, Wydziału Prawa i Administracji, specjalność: administracja (2001 - 2006). Od roku 2006 była zatrudniona w spółce LPP S.A., kolejno na stanowiskach: asystenta kupca w dziale przygotowania produktu Reserved Men (2006 – 2007), młodszego kupca w tym samym dziale (2007 – 2009), kupca, a następnie kupca mody w tym samym dziale (2009 - 2010), menedżera produktu w dziale przygotowania produktu Reserved Men (2011-2015), a od 10.2015 r. zajmowała stanowisko dyrektora kolekcji w dziale przygotowania produktu Reserved Men. W latach 2010 - 2011 kupiec mody Cache – Cache, odzież damska (2010 – 2011) w Beaumanoir.
Marta Fryzowska od grudnia 2021 roku pełni funkcję Wiceprezeski Zarządu VRG S.A. Od czerwca 2022 roku pełni również funkcję członkini Rady Nadzorczej w spółce zależnej DCG S.A.

Informacje dotyczące życiorysu zawodowego, posiadanego wykształcenia i kwalifikacji Pana Łukasza Bernackiego.
Łukasz Bernacki jest absolwentem studiów magisterskich Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Zarządzania i Marketingu, specjalizacja Rachunkowość (1996-2001)
Przebieg kariery zawodowej:
2000-2005 doradca ds. bankowości korporacyjnej w BRE Banku S.A.
2006-2009 Relationship Manager oraz Zastępca Dyrektora Regionu w Banku DnB Nord Polska S.A.
2013-2021 członek Rady Nadzorczej Premium Cigars Sp. z o.o.
Od 2009 r. związany jest z Grupą Kapitałową VRG S.A., gdzie:
- w okresie od 2009-2015 r. pracował na stanowisku zastępcy dyrektora finansowego VRG S.A.;
- w okresie 2009-2015 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, a następnie Prezesa Zarządu spółki zależnej DCG S.A.;
- w okresie 2016-2020 r. pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej spółki zależnej DCG S.A.;
- od 2015 r. zatrudniony jest w spółce zależnej W.KRUK S.A., w tym: w okresie 2015-2020 r. jako Wiceprezes Zarządu, a od lipca 2020 r. jako Prezes Zarządu.
- od lipca 2022 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu VRG S.A.
- od września 2023 r. pełni funkcję członka Zarządu WK 1840 HU Kft, spółki zależnej od W.KRUK S.A.

Informacje dotyczące życiorysu zawodowego, posiadanego wykształcenia i kwalifikacji Pana Michała Zimnickiego.
Profil zawodowy:
Menadżer z wieloletnim praktycznym doświadczeniem zdobytym przy znaczących projektach finansowych i biznesowych w spółkach o różnych profilach działalności. Osoba łącząca praktyczną wiedzę z obszaru finansów z umiejętnością zarządzania operacyjnego i strategicznego spółkami na poziomie struktur Zarządu.

Wykształcenie:
1996 – 2001 Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kierunek: Finanse i Bankowość, Specjalność: Finanse Przedsiębiorstw

Doświadczenie zawodowe:
od września 2023 r. – WK 1840 HU Kft, spółka zależna od W.KRUK S.A., stanowisko: członek Zarządu
od lipca 2022 – W.KRUK S.A., spółka zależna od VRG S.A.,  stanowisko: Członek Zarządu
od lipca 2021 – DCG S.A. spółka zależna od VRG S.A., stanowisko: Członek Rady Nadzorczej
od września 2020 – VRG S.A. stanowisko: Wiceprezes Zarządu, CFO

luty 2012 – sierpień 2020 Marketing Investment Group S.A.
stanowisko: CFO, Członek Zarządu,
profil spółki: duża grupa kapitałowa o profilu handlowym, branża obuwniczo-odzieżowa, działalność prowadzona w blisko 10 krajach ościennych poprzez sklepy stacjonarne jak i kanał e-commerce

lipiec 2006 – czerwiec 2011 Lynka Sp. z o.o.
stanowisko: Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu
profil spółki: średniej wielkości spółka produkcyjno-hadlowo-usługowa, branża artykułów tekstylnych i promocyjnych.

październik 2004 – czerwiec 2006 Mota-Engil Polska S.A.
stanowisko: Zastępca Dyrektora Finansowego, Prokurent
profil spółki: duża spółka budownictwa drogowego i kubaturowego, developer

listopad 2003 – wrzesień 2004 Sheraton Warsaw Hotel Sp. z o.o.
stanowisko: Księgowy następnie Główny Księgowy
profil spółki: pięciogwiazdkowe hotele warszawskie – Sheraton i Westin

wrzesień 2001 – październik 2003 PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.
stanowisko: Konsultant następnie Starszy Konsultant
profil spółki: firma doradczo-audytorska.

Zgodnie z treścią oświadczeń złożonych przez każdą z wyżej wymienionych osób powołanych do Zarządu Spółki na okres nowej wspólnej kadencji,
a) nie występują jakiekolwiek przeszkody prawne uniemożliwiające pełnienie przeze nie funkcji członka/członkini w Zarządzie VRG S.A., a w szczególności nie występują przeszkody, o których mowa w art. 18 § 1 i § 2 KSH,
b) nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec VRG S.A., nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej wobec VRG S.A. jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej wobec VRG S.A. osobie prawnej jako członkowie jej organu,
c) nie toczy się i nie toczyło się wobec nich postępowanie upadłościowe i brak jest podstaw do jego wszczęcia,
d) nie toczą się wobec nich jakiekolwiek postępowania cywilne, administracyjne, podatkowe, karne lub inne, których wynik mógłby wpłynąć negatywnie na wykonywanie obowiązków w Spółce lub na treść oświadczenia,
e) nie są wpisani do rejestru dłużników niewypłacalnych KRS,
f) nie zachodzą wobec nich jakiekolwiek inne znane im przeszkody do kandydowania do Zarządu VRG S.A. na nową kadencję.