Raport bieżący Nr 1/2024

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Temat: Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży oraz szacunkowa marża ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową VRG S.A. w grudniu 2023 roku; informacja na temat oceny realizacji celu strategii.

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży oraz szacunkową marżę ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową VRG S.A. w grudniu 2023 roku. Powyższe dane zawiera załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z treścią załącznika nr 1 skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w grudniu 2023 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosły około 192,0 mln PLN i były wyższe od przychodów osiągniętych w grudniu 2022 roku o około 9,6%. W ujęciu narastającym wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń-grudzień 2023 roku wyniosła około 1.298,9 mln PLN i była wyższa o około 2% od osiągniętych przez Grupę Kapitałową Spółki w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Mając na względzie powyższą szacunkową wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń-grudzień 2023 roku, Zarząd Spółki informuje, że przewidywana dynamika wzrostu skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży za rok obrotowy 2023 nie pozwoli na osiągnięcie dwucyfrowego wzrostu skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki za 2023 rok względem skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży osiągniętych w 2022 roku,  a tym samym nie zostanie zrealizowany jeden z celów strategicznych wskazanych w Strategii Grupy Kapitałowej na lata 2023-2025, o której mowa w raporcie bieżącym Spółki nr 12/2023 z dnia 15 czerwca 2023 roku („Strategia”), przewidujący dwucyfrowe wzrosty sprzedaży w każdym roku realizacji Strategii.

Pliki do pobrania