Raport bieżący Nr 11/2021

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Temat: Zawiadomienie w sprawie znacznego pakietu akcji

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka”) zawiadamia, że w dniu dzisiejszym otrzymała od IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ("Towarzystwo”) informację przesłaną na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa"), że w wyniku nabycia przez fundusz IPOPEMA 21 FIZ Aktywów Niepublicznych zarządzany przez Towarzystwo ("Fundusz”), akcji Spółki w transakcji przeprowadzonej na rynku regulowanym w dniu 28 stycznia 2021 r., rozliczonej w dniu 1 lutego 2021 r., udział Funduszu w ogólnej liczbie głosów w Spółce wzrósł o więcej niż 2%, w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Przed wyżej wymienionym zdarzeniem, Fundusz posiadał 28.492.901  akcji Spółki, co stanowiło 12,15% kapitału zakładowego Spółki i dawało 28.492.901 głosów, co stanowiło 12,15% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po wyżej wymienionym zdarzeniu, Fundusz posiada 28.793.943 akcji Spółki, co stanowi 12,28% kapitału zakładowego Spółki i daje 28.793.943 głosów oraz stanowi 12,28% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie Towarzystwo informuje, iż fundusze zarządzane przez Towarzystwo nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy.