Raport bieżący Nr 10/2020

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Temat: Korekta zgłoszenia kandydatury na członka Rady Nadzorczej  oraz zgłoszenia projektów uchwał dotyczących spraw wskazanych w punkcie 5 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VRG S.A. z siedzibą w Krakowie zwołanego na dzień 20 lutego 2020 r.

VRG S.A. w Krakowie („Spółka”) zawiadamia, iż w dniu 18 lutego 2020 r. otrzymała od Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie działającego jako organ uprawniony do reprezentacji Ipopema 21 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, akcjonariusza Spółki (dalej: „Fundusz”), korektę zgłoszenia kandydatury na członka Rady Nadzorczej  oraz zgłoszenia projektów uchwał datowanych 11 lutego 2020, przekazanych Spółce w dniu 14 lutego 2020 dotyczących spraw wskazanych w punkcie 5 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VRG S.A. z siedzibą w Krakowie zwołanego na dzień 20 lutego 2020 r. (dalej: „Zgłoszenie”), w którym poinformowano Spółkę, że w związku ze zmianą decyzji inwestorów Funduszu w sprawie rekomendacji dotyczących głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu VRG S.A. z siedzibą w Krakowie zwołanego na dzień 20 lutego 2020 r., Fundusz jako akcjonariusz Spółki przedstawił korektę Zgłoszenia w następującym zakresie:
Fundusz wycofuje projekt uchwały nr 03/02/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VRG S.A. z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki w przedmiocie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Szumańskiego.
Jednocześnie Fundusz podtrzymał kandydaturę Pana Piotra Stępniaka na członka Rady Nadzorczej Spółki oraz potwierdził, że zgłoszony w tej sprawie projekt uchwały nr 04/02/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VRG S.A. z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki pozostaje w mocy.

O treści Zgłoszenia oraz projektach uchwał, o których mowa powyżej Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 8/2020 z dnia 14 lutego 2020 roku.

Jednocześnie Spółka przekazuje w załączeniu udostępnione przez Fundusz poprawione oświadczenie Pana Piotra Stępniaka dotyczące zgody na kandydowanie jako niezależny kandydat do Rady Nadzorczej Spółki, zgłoszony przez Fundusz w dniu 14 lutego 2020 roku, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 8/2020. Poprawione oświadczenie, o którym mowa powyżej, dotyczy skorygowania zawartego w nim błędu literowego w nazwie Spółki („VGR S.A.” zamiast „VRG S.A.”).

Pliki do pobrania