Raport bieżący Nr 9/2011

Podstawa prawna:  Art. 160 ust. 4 Ustawy o ofercie - informacje o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 

Vistula Group S.A. w Krakowie  przekazuje poniżej do wiadomości informację o transakcjach nabycia akcji Vistula Group S.A. otrzymaną od Pana Grzegorza Pilcha, Prezesa Zarządu Vistula Group S.A. na  podstawie art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

Informacja o której mowa w art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi

 

1.Imię i nazwisko osoby obowiązanej do przekazania informacji

Grzegorz Pilch

 

2.Wskazanie przyczyny przekazania informacji z określeniem więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem

Transakcja nabycia akcji spółki Vistula Group S.A. w Krakowie przez Pana Grzegorza Pilcha, Prezesa  Zarządu Vistula Group S.A.

 

3.Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja

Akcje zwykłe na okaziciela spółki Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie

 

4.Opis transakcji:

Data transakcji Kupno/sprzedaż; Łączny wolumen jednego dnia (szt); Średnia cena transakcji (zł)

28 czerwca 2011; Kupno; 50.000; 1,40

29 czerwca 2011; Kupno; 50.000; 1,44

Razem; Kupno; 100.000; 1,42

 

5. Miejsce zawarcia transakcji

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 

6. Tryb zawarcia transakcji

Na rynku regulowanym sesyjne zwykłe

 

7.Data i miejsce sporządzenia informacji

Kraków,   29 czerwca  2011 roku

 

 

Erwin Bakalarz

Prokurent