Raport bieżący Nr 82/2008

Vistula & Wólczanka S.A. z siedzibą w Krakowie zawiadamia, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 827/2008 z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki Vistula & Wólczanka S.A., o następującej treści:

„Uchwała nr 827/2008
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 14 listopada 2008 r.

w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki Vistula & Wólczanka S.A.

§1.

Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 8.021.810 (osiem milionów dwadzieścia jeden tysięcy osiemset dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki Vistula & Wólczanka S.A., o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.

§2.

Na podstawie § 38 ust. 1 Regulaminu Giełdy Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 18 listopada 2008 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki Vistula & Wólczanka S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 18 listopada 2008 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLVSTLA00011”.

§3.

Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia.”

Erwin Bakalarz
Prokurent