Raport bieżący Nr 7/2009

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie podaje do wiadomości następujące terminy przekazywania raportów okresowych w 2009 roku.:

Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne zostaną opublikowane w następujących terminach:

IV kwartał 2008 – 27 lutego 2009 r.

I kwartał 2009 – 15 maja 2009 r.

II kwartał 2009 – 14 sierpnia 2009 r.

III kwartał 2009 – 13 listopada 2009 r.

Jednostkowy raport roczny za 2008 rok zostanie opublikowany w dniu 10 czerwca 2009 r.

Skonsolidowany raport roczny za 2008 rok zostanie opublikowany w dniu 10 czerwca 2009 r.

Rozszerzony skonsolidowany raport za pierwsze półrocze 2009 roku zostanie opublikowany w dniu 30 września 2009 r.

Zgodnie z § 87 ust. 1 i ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, jednostkowe skrócone kwartalne i półroczne sprawozdania finansowe Vistula Group S.A. jako jednostki dominującej będą zamieszczane w skonsolidowanych raportach kwartalnych i półrocznych grupy kapitałowej Vistula Group S.A.

Erwin Bakalarz
Prokurent