Raport bieżący Nr 69/2009

Vistula Group S.A. w Krakowie (Emitent), informuje, iż w dniu 14 września 2009 roku Emitent otrzymał postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział VII Gospodarczy Rejestru Zastawów, o dokonaniu w dniu 31 sierpnia 2009 roku wpisu w Rejestrze Zastawów następujących zastawów rejestrowych na znaczących aktywach stanowiących własność Emitenta, do których ustanowienia Emitent był zobowiązany na podstawie umowy zmieniającej umowy kredytowe oraz umowę poręczenia zawartej w dniu 28 lipca 2009 roku pomiędzy Emitentem, Fortis Bank Polska S.A z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3 (Bank 1) oraz Fortis Bank SA/N.V. z siedzibą w Brukseli (Bank 2), o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 59/2009 z dnia 29 lipca 2009 roku (Umowa Zmieniająca):

1.) czterech zastawów rejestrowych na rzecz Banku 1 ustanowionych na podstawie umowy zastawu rejestrowego zawartej w dniu 28 lipca 2009 roku pomiędzy Bankiem 1 (Zastawnik) oraz Emitentem (Zastawca), na przysługujących Emitentowi prawach z rejestracji następujących znaków towarowych:
a) słownego znaku towarowego „Wave by W.Kruk”
b) słowno- graficznego znaku towarowego o treści słownej „Vistula”
c) słowno- graficznego znaku towarowego o treści słownej „Wólczanka”
d) słownego znaku towarowego „Wólczanka”.
Wyżej wymienione zastawy rejestrowe ustanowione zostały w celu udzielenia dodatkowego zabezpieczenia spłaty wierzytelności Banku 1 wobec Emitenta wynikającej z umowy kredytowej nr WAR/2001/08/172/CB z dnia 8 maja 2008 r., z późniejszymi zmianami, o której zawarciu Emitent zawiadamiał w raportach bieżących nr 19/2008 z dnia 30 maja 2008 roku oraz nr 65/2008 z dnia 30 września 2008 roku. Wysokość wierzytelności zabezpieczona ww. zastawami rejestrowymi na rzecz Banku 1 to 198.430.286 PLN (kwota główna kredytu na dzień zawarcia Umowy Zmieniającej, tj. 28 lipca 2009 roku).

2) zastawu rejestrowego ustanowionego na rzecz Banku 2 ustanowionego na podstawie umowy zastawu rejestrowego zawartej w dniu 5 sierpnia 2009 roku pomiędzy Bankiem 2 (Zastawnik) oraz Emitentem (Zastawca), na przysługującym Emitentowi prawie z rejestracji słownego znaku towarowego „Wave by W.Kruk”.

Wyżej wymieniony zastaw rejestrowy ustanowiony został w celu udzielenia dodatkowego zabezpieczenia spłaty wierzytelności Banku 2 wobec Emitenta wynikającej z umowy kredytowej nr 015052-471-01 z dnia 27 czerwca 2008 r, z późniejszymi zmianami, o której zawarciu Emitent zawiadamiał w raportach bieżących nr 39/2008 z dnia 4 lipca 2008 roku oraz nr 66/2008 z dnia 30 września 2008 roku. Wysokość wierzytelności zabezpieczonej ww. zastawem rejestrowym na rzecz Banku 2 to 50.000.000 PLN (kwota główna kredytu na dzień zawarcia Umowy Zmieniającej, tj. 28 lipca 2009 roku).

Łączna szacunkowa wartość marek Wólczanka oraz W.KRUK chronionych między innymi znakami towarowymi na których ustanowiono wyżej opisane zastawy rejestrowe, wykazana w księgach rachunkowych Emitenta wynosi 114.444.000 PLN.

Aktywa, na których ustanowiono wyżej opisane zastawy rejestrowe uznano za znaczące z uwagi na fakt, że ich wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Według wiedzy Emitenta pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a Bankiem na rzecz którego ustanowiono zastawy rejestrowe i osobami nim zarządzającymi nie istnieją żadne powiązania.

Erwin Bakalarz
Prokurent