Raport bieżący Nr 49/2009

Zarząd Vistula Group S.A. w Krakowie („Spółka”) zawiadamia, iż w dniu 26 czerwca 2009 roku, Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. działające w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU "Złota Jesień" poinformowało Spółkę, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 29 czerwca 2009 roku zgłosi projekt uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, kluczowych menedżerów lub innych osób o istotnym znaczeniu dla Spółki (oraz spółek z jej grupy kapitałowej), emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu Spółki, upoważnienia zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym ( „ Uchwała w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjny w spółce Vistula Group S.A.”).

Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w spółce Vistula Group S.A., w brzmieniu przesłanym Spółce przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Erwin Bakalarz
Prokurent

Pliki do pobrania