Raport bieżący Nr 35/2009

Zarząd Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) niniejszym zawiadamia o podpisaniu w dniu 28 maja 2009 roku z Fortis Bank Polska S.A. i Fortis Bank S.A./NV działającym przez swój oddział austriacki aneksu nr 1 do porozumienia z dnia 31 marca 2009 roku, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 29/2009 z dnia 31 marca 2009 roku. Na podstawie powyższego Aneksu nr 1 okres obowiązywania porozumienia z dnia 31 marca 2009 roku został przedłużony o jeden miesiąc, to jest do dnia 30 czerwca 2009 roku.

Porozumienie stanowi umowę znaczącą ponieważ wartość kredytu, którego dotyczy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna:
Par. 5 ust. 1 pkt. 3) oraz par. 9 RMF z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim;
art. 56 ust. 1 pkt. 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Erwin Bakalarz
Prokurent